Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Άρθρο  1

‘Ιδρυση-Επωνυμία

Ιδρύεται Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων των Κεντρικών Δομών του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) και των εποπτευόμενων απ’ αυτό οργανισμών και ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών  Υπουργείου Παιδείας» («Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.»).

‘Αρθρο 2

‘Εδρα

Η έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37.

Άρθρο 3

Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Η μελέτη, προαγωγή και υπεράσπιση των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των με­λών της, και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατι­κών ελευθεριών.
 2. Η γενική μέριμνα, φροντίδα και αγώνας για την εξύψωση του βιο­τικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της και η καλλιέργεια μεταξύ αυτών πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλ­φωσης ώστε να διαμορφώσουν συνδικαλιστική συνείδηση.
 3. Η εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών εργασίας με την βελ­τίωση της σχετικής νομοθεσίας, της ανάπτυξης των αρχών του ελεύ­θερου συνδικαλισμού, του σεβασμού των διεθνών συμβάσεων εργα­σίας και η επαγρύπνηση για την πιστή εφαρμογή τους.
 4. Η συνεχής πάλη για την αναβάθμιση της Παιδείας προς όφελος του λαού.
 5. Η πάλη για την βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας γενικότερα.
 6. O εκδημοκρατισμός της Δημόσιας Διοίκησης και του κρατικού μη­χανισμού γενικότερα.
 7. Η συμβολή στην πάλη για την ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
 8. Η προώθηση της οργανωτικής ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος των υπαλλήλων των Κεντρικών Δομών-Υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ), στα ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς που αυτό εποπτεύει, με βασικά κριτήρια την ενότητα στο χώρο δουλειάς, την εξασφάλιση ενεργής συμμετοχής όλων των εργαζόμενων στις λειτουργίες και τη ζωή των σωματείων και την μαζικότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 4

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η Ομοσπονδία:

 1. Οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τους αγώνες των μελών της, με όλες τις μορφές πάλης ως δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης της συλλογικής τους βούλησης: ενδεικτικά με διαμαρτυρίες, καταγ­γελίες, συγκεντρώσεις, πορείες, απεργίες και κάθε πρόσφορο μέσο ενώ συμμετέχει και σε εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς με­τά από απόφαση του Δ.Σ.
 2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εργασιακά θέματα και συμμετέχει στη βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας.
 3. Συμμετέχει στο τριτοβάθμιο όργανο του Δημοσιοϋπαλληλικού χώρου και εκπροσωπείται απ’ αυτό.
 4. Συνεργάζεται με όλους τους φορείς του χώρου του ΥΠΕΘ, τις άλλες ομοσπονδίες αλλά και τις δημοσιοϋπαλληλικές και εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις εν γένει για την διοργάνωση κοινών δράσεων και την ε­πίλυση κοινών προβλημάτων.
 5. Συμμετέχει ουσιαστικά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφο­ρούν τους εργαζόμενους.
 6. Ενημερώνει τα μέλη της, την κοινή γνώμη, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ,, την Κυβέρνηση, τα Κόμματα, τις οργανώσεις  και τους οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού για τα προβλήματα των μελών της, με την χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρω­σης, την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, δημιουργία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ιστοσελίδας, ανακοινώσεων, εντύπων βιβλίων και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό).
 7. Δημιουργεί Επιτροπές μελέτης προβλημάτων και επεξεργασίας θέ­σεων, δημιουργεί αρχείο νόμων, βιβλιοθήκη και γενικά αρχείο τεκμηρίωσης.
 8. Οργανώνει και συμμετέχει σε συγκεντρώσεις, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια συνδι­καλιστικής επιμόρφωσης και άλλες εκδηλώσεις.
 9. Αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
 10. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της.
 11. Οργανώνει και λειτουργεί χώρους αναψυχής για τα μέλη της, σε συνεργασία με τα σωματεία και το Υπουργείο Παιδείας.
 12. Διοργανώνει μορφωτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 13. Παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στους εργαζόμενους μέλη των οργανώσεων-μελών της σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης και σχηματίζει ειδικά κεφάλαια για τον σκοπό της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των.

 

Άρθρο 5

Μέλη

 1. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι και Ενώσεις υπαλλήλων, των κεντρικών υπηρεσιών και δομών του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των κεντρικών υπηρεσιών των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οργανισμών, τακτικών ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1264/82.
 2. 2. Ιδρυτικά μέλη της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. είναι τα εξής πρωτοβάθμια σωματεία (σύλλογοι):

α) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»,

β) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ».

 1. Για να εγγραφεί Σύλλογος ή Ένωση μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

α) Γραπτή αίτηση εγγραφής στην οποία θ’ αναφέρονται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών και εκείνων που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υπο­βολής της αίτησης, β) Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου ή της Ένωσης στην οποία αποφασίστηκε η εγγραφή που θα αναφέρει ότι τα μέλη έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.

γ) Απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. στην οποία αυ­τό συγκροτήθηκε σε σώμα και κάθε πρακτικό που αναφέρεται σε ανασύνθεση του Δ.Σ. του -Συλλόγου ή της Ένωσης.

δ) Αντίγραφο από το πρωτότυπο καταστατικό του Συλλόγου ή της Ένωσης  επικυρωμένο.

ε) Αντίγραφο Μητρώου Μελών θεωρημένο από το Πρωτοδικείο και επικυρωμένο  από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

 1. Η διοίκηση της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση και την απόφασή της τη γνωστοποιεί με έγγραφο στον ενδιαφερόμενο Σύλ­λογο ή Ένωση το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 2. Ο Σύλλογος ή η Ένωση που απορρίφθηκε η αίτησή του, μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του.
 3. Η αποχώρηση κάθε Συλλόγου ή Ένωσης από τη δύναμη της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η προσχώρηση. Η απόφαση γνωστοποιείται στη διοίκηση της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. με σχετικό έγγραφο και με συνημμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γε­νικής Συνέλευσης τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

 

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις μελών

Οι Σύλλογοι και Ενώσεις μέλη της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.  έχουν τις ακόλουθες υπο­χρεώσεις:

 1. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.
 2. Να δέχονται την υποχρεωτική διαιτησία της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. για κάθε περί­πτωση διαφοράς ή διένεξης μεταξύ τους, Αρμόδιο όργανο είναι το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. το οποίο λαμβάνει απόφαση μετά την έγγραφη υπο­βολή των απόψεων των δύο πλευρών. Η απόφαση της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. είναι υπο­χρεωτική και εκτελεστή. Κατά της απόφασης αυτής είναι δυνατή η προσφυγή στο Συνέδριο.
 3. Να εκτελούν τις αποφάσεις που παίρνονται νόμιμα από τα όργανα της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.
 4. Να προσκαλούν την Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. να παίρνει μέρος στις γενικές συνελεύ­σεις των μελών τους. Η πρόσκληση πρέπει να στέλνεται 7 μέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ.
 5. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές Υποχρεώσεις τους προς την Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. Η καθυστέρηση καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων πέρα από έξη (6) μήνες επιφέρει στέρηση των δικαιωμάτων του Συλλόγου ή της Ένωσης .
 6. Να υποβάλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στην Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. για την ταμεια­κή τους κατάσταση και για τη διοικητική τους δραστηριότητα και να αναφέρουν την αριθμητική δύναμή τους. Ακόμα να υποβάλουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών επίσημο αντίγραφο του πρα­κτικού εφορευτικής επιτροπής.
 7. Να πληροφορούν την Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. για κάθε σοβαρό ζήτημα, για να εί­ναι έγκαιρη η συμπαράστασή της και η τυχόν κοινή με το Σύλλο­γο ή Ένωση ενέργεια.
 8. Να υποβάλλουν μέσα σε ένα μήνα από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, επίσημο αντίγραφο πρακτικού για την εκλογή και ανάδειξη των οργάνων τους και των αντιπροσώπων τους στα συνέδρια της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.
 9. Η διοίκηση των Συλλόγων ή Ενώσεων – μελών είναι υποχρεωμένη να δέχεται την παρουσία αντιπροσώπου της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. σε συνεδρίασή της με την προϋπόθεση ότι θα έχει ειδοποιηθεί εγγράφως. Το ίδιο ισχύει και για την παρουσία αντιπροσώπου της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. στις γενικές συνελεύσεις των Συλλόγων ή Ενώσεων-μελών.

 

Άρθρο 7

Δικαιώματα μελών

Οι Σύλλογοι η Ενώσεις-μέλη της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να παρίστανται με εκλεγμένους αντιπροσώπους στα συνέδρια της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. και να ασκούν έλεγχο στη διοίκηση τους.
 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται με τους αντιπροσώπους τους στη διοίκηση και στα άλλα όργανα της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.
 3. Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.
 4. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών, βιβλίων και εγγράφων της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. , ύστερα από γραπτή αίτησή τους.
 5. Να προτείνουν θέματα για συζήτηση στα συνέδρια, με αίτησή τους πριν από τη σύγκλησή τους.
 6. Να ζητούν, την ηθική, υλική και νομική ενίσχυση της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών.
 7. Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης τα δικαι­ώματα των μελών προσδιορίζονται από το συνέδριο.

 

Άρθρο 8

Πόροι της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.

 1. Οι πόροι της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. προέρχονται από:

α) Το δικαίωμα εγγραφής του Συλλόγου ή Ένωσης μέλους.

β) Την ετήσια  συνδρομή για κάθε φυσικό μέλος των Συλλόγων ή Ενώσεων μελών της.

γ) Από οικονομικές ενισχύσεις και κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από άλλες οργανώσεις, ενώσεις ή συλλόγους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

δ) Από τυχόν επώνυμες δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, από εκδόσεις, εκποίηση υλικού και άλλες νόμιμες οικονομικές πα­ροχές που γίνονται προς την Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. χωρίς αυτή να αναλαμβάνει καμία δέσμευση που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Καταστατικού.

 1. Το Δ.Σ. ή το συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. μπορεί να ζητήσει από μέλη της Ομοσπονδίας έκτακτη συνδρομή, για κάθε φυσικό μέλος των οργανώ­σεων – μελών και για να καλυφθεί έκτακτη και σπουδαία ανάγκη αυτού.

Άρθρο 9

Διαγραφή Συλλόγου ή Ένωσης μέλους

1.Διαγράφονται από την Ομοσπονδία με απόφαση της Διοίκησης οι Σύλλο­γοι ή Ενώσεις-μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους παραπάνω από 6 μήνες.

Προϋπόθεση για τη διαγραφή του Συλλόγου ή Ένωσης μέλους είναι η έγγραφη σύσταση προς αυτόν για τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Ο Σύλλογος ή η Ένωση που διαγράφεται για καθυστέρηση καταβο­λής των συνδρομών του ξαναεγγράφεται αυτοδίκαια μόλις πληρώσει τις καθυστερημένες συνδρομές και θεωρείται ότι δεν διαγράφτηκε ποτέ.

2.Διαγράφονται με απόφαση του συνεδρίου οι Σύλλογοι ή Ενώσεις μέλη που συστηματικά αντιστρατεύονται τις αποφάσεις της διοί­κησης, των συνεδρίων και τους σκοπούς του Καταστατικού.

Προϋπόθεση για τη διαγραφή του Συλλόγου ή Ένωσης μέλους, εί­ναι η έγγραφη σύσταση και η συζήτηση με το Σύλλογο ή Ένωση.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πριν προσφύγει στο συνέδριο για τη διαγραφή μέλους εξαντλεί κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για να πείσει το σύλλο­γο στο σεβασμό των αποφάσεων.

 

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου

 1. Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

α) Το συνέδριο (γενική συνέλευση) των αντιπροσώπων των Συλλόγων ή Ενώσεων-μελών της αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο της Ομοσπονδίας

β) Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Όργανο ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών του Δ.Σ., εί­ναι η 3μελής ελεγκτική επιτροπή.

 

Άρθρο 11

Συγκρότηση Συνεδρίου

 1. Το συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων η Ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτή.
 2. Οι προοριζόμενοι για το συνέδριο της Ομοσπονδίας αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων μελών της με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία αποκλειόμενης της με ε­ξουσιοδότηση ψηφοφορίας και με το σύστημα της απλής αναλογικής με βάση τον αριθμό των μελών του Συλλόγου ή Ένωσης που ψήφι­σαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό 15· Αν μετά τη διαί­ρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια 15 απομένει υπόλοιπο ψήφων οκτώ (8) και άνω τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος. Στο συνέδριο αντιπροσωπεύονται με έναν (1) αντιπρόσωπο και οι Οργανώσεις που έχουν καλύψει τουλάχιστον το μισό του ανωτέρω μέτρου.
 3. Μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους εκλέγονται και οι αναπληρω­ματικοί τους.
 4. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τρία (3) έτη.
 5. Αν απουσιάζουν από το συνέδριο τακτικοί αντιπρόσωποι ή αδυνατούν να πάρουν μέρος σ’ αυτό, γίνεται αντικατάσταση τους με ανα­πληρωματικούς.
 6. Κάθε Σύλλογος ή ένωση-μέλος υποβάλει στην Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. μετά από κάθε εκλογή αντιπροσώπων για Ομοσπονδία επίσημα πρακτικά της εκλογής των αντιπροσώπων, βεβαίωση δικαστικού αντιπροσώπου, ονομαστική Κατάσταση ψηφισάντων, αντίγραφο μητρώου θεωρημένο ή οτιδήποτε άλλο αποφασίσει η Διοίκηση να ζητήσει.
 7. Αν υπάρχουν ελλείψεις, αμφιβολία ή αντιρρήσεις η Διοίκηση της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. ειδοποιεί το Σύλλογο ή την ένωση-μέλος είκοσι μέρες (20) πριν από το συνέδριο για να συμπληρώσει τα στοιχεία και να δώ­σει διευκρινήσεις.
 8. Οι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο μητρώο αντιπροσώπων της Ομοσπον­δίας και εφοδιάζονται με κάρτα αντιπροσώπου για την είσοδο και συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες συνεδρίου

Το συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της και έχει  αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Ομοσπονδία, τους Συλλόγους ή Ενώσεις- μέλη της και τα δη­μοσιοϋπαλληλικά προβλήματα γενικότερα. Ειδικότερα το συνέδριο έχει σαν αποστολή να:

 1. Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διοικητικό και οικονομικό απολογι­σμό της διοίκησης και ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό.
 3. Εκλέγει από τους αντιπροσώπους τα όργανα της Ομοσπονδίας και τους αντιπροσώπους για την ανώτερη (τριτοβάθμια) συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία μετέχει η Ομοσπονδία.
 4. Τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το Καταστατικό.
 5. Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

 

Άρθρο 13

Σύγκληση του Συνεδρίου

 1. Το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας συγκαλείται κάθε έτος. Η σύγκληση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. στην οποία ανα­γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται προς τους αντιπροσώπους τουλάχιστον 30  ημέρες πριν από την σύγκλησή του.
 2. Έκτακτο συνέδριο συγκαλείται-όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφασή του ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του το 1/3 τουλάχιστον με στρογγυλοποίηση του ποσοστού στην ανώτερη βαθμίδα, των ταμειακά τακτοποιημένων σωματείων μελών της με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. που θα ορίζει και τα θέματα για συζήτηση.
 3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο τότε να συγκαλέσει το συνέδριο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή οι Σύλλογοι ή οι Ενώσεις-μέλη ειδοποιούνται έγγραφα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από το έκτακτο Συνέδριο.
 4. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προσθέτει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα που όμως δεν μπαίνουν πριν από τα θέματα της αίτη­σης .
 5. Το συνέδριο συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας.
 6. Στο συνέδριο μπορεί να προσκληθούν  από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να παρευρεθεί εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ, άλλων συνδι­καλιστικών φορέων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και εκπρόσωποι κομμάτων.

 

Άρθρο 14

Απαρτία Συνεδρίου

 1. Οι αντιπρόσωποι-σύνεδροι εισέρχονται στο συνέδριο με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου με την οποία τους έχει εφοδιάσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την πρώτη ήμερα είναι παρόντες το ένα τρίτο 1/3 του συνολικού αριθμού των αντι­προσώπων των Συλλόγων ή Ενώσεων-μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 3. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ημέρα το συνέδριο συνέρχεται τη μεθεπομένη ημέρα με τα ίδια θέματα οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4), του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Συλλόγων ή Ενώσεων-μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.
 4. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη ημέρα το Συνέδριο συνέρχεται την μεθεπομένη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων-μελών.
 5. Αν και στην 3η ημέρα δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί με τα ίδια θέματα νέο συνέδριο πριν περάσει ένας (1) μήνας. Αν μετά την παρέλευση μήνα συγκληθεί νέο συνέδριο, τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.
 6. Αν πρόκειται να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού η για διάλυση της ομοσπονδίας για να υφίσταται απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί  (1/2) από τους αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων-μελών.

Άρθρο 15

Έναρξη εργασιών

 1. Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.
 2. Αμέσως μετά το συνέδριο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας ανάμε­σα στα μέλη του έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους.
 3. Μαζί με το προεδρείο εκλέγονται και δύο πρακτικογράφοι που μεριμνούν για τη μαγνητοφώνηση και την κατά οποιοδήποτε τρόπο κα­ταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων του Συνεδρίου και σε συνέ­χεια για την καθαρογραφή και καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτι­κών των συνεδρίων, είτε με ηλεκτρονική ή ψηφιακή αποθήκευσή τους.
 4. Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στους εκπρόσωπους των οργανώσεων που παρίστανται και επιθυμούν να τοποθετηθούν.

 

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

 1. Οι αποφάσεις στο Συνέδριο παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων συνέδρων έκτος από τις περιπτώσεις που ο­ρίζει διαφορετικά το  καταστατικό.
 2. Αν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις για την τροποποίηση του κα­ταστατικού ή για τη διάλυση της ομοσπονδίας απαιτείται πλειοψη­φία των τριών τετάρτων         (3/4) από τους παρόντες αντι­προσώπους .
 3. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και προσωπικά ζητήματα, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, διαγραφή σωματείου και εκλογή αντιπροσώπων για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, παίρνονται με μυστι­κή ψηφοφορία. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία,  οι αποφάσεις πάνω σε αυτά τα θέματα είναι άκυρες.

Άρθρο 17

Εφορευτική Επιτροπή

Στο αρχαιρεσιακό Συνέδριο και κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών και με ψηφοδέλτια εφορευτι­κή επιτροπή από 3 μέλη. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο της Ο­μοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

 1. Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος που βρίσκεται στο συνέδριο.
 2. Η εφορευτική επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη τωv αρχαι­ρεσιών.
 3. Φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και τον μεμονωμένων υποψηφίων.
 4. Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή, ανε­πηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
 5. Δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή και από τους μεμονωμένους υποψηφίους ενστάσεις και αποφασί­ζει σχετικά.
 6. Η εφορευτική επιτροπή και ο δικαστικός αντιπρόσωπος ελέγχουν το μητρώο των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας και αφού διαπι­στώσουν ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατι­κό, βεβαιώνουν την ακρίβειά του με την υπογραφή τους στο πρωτότυπο και στα δύο αντίγραφα.

Άρθρο 18

Υποψηφιότητες

 1. Όσοι από τους συνέδρους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική επιτροπή ή αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην εφορευτική επιτροπή.
 2. Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητάς του υποψηφίου, το σωματείο από το οποίο προέρχεται το αξίωμα για το οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί και ο συνδυα­σμός στον οποίο ανήκει η αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες σαν μεμονωμένος υποψήφιος.
 3. Κάθε συνδυασμός θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος, ανεξάρτητα του αριθμού των υποψηφίων.
 4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή σε χρό­νο που η ίδια ορίζει με απόφαση της και την ανακοινώνει στο συνέδριο
 5. Η Εφορευτική επιτροπή κατά την έναρξη των εργασιών την τελευταία ­ ημέρα του συνεδρίου ανακοινώνει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο χώρο που διεξάγεται το συνέδριο.

Άρθρο 19

Ψηφοδέλτια

 1.  Με βάση τις υποβληθείσες για τα όργανα διοίκησης της Ομοσπον­δίας υποψηφιότητες η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις διαστάσεις, το σχήμα και το χρώμα που θα έχουν τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία και ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις της στους εκπροσώπους των συνδυασμών και στους μεμονωμένους· υποψηφίους. Ταυτόχρονα τοιχοκολλάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στο χώρο που συνέρχεται το συνέδριο υπόδειγμα του ψηφοδελτίου.
 2. Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρ­χαιρεσιών, ο αριθμός του συνεδρίου, η επωνυμία της Ομοσπονδίας ο τίτλος του συνδυασμού και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υ­ποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλ­τια για κάθε συνδυασμό και κάθε όργανο.
 3. Τα ψηφοδέλτια μπορούν να είναι για όλους τους συνδυασμούς έντυ­πα. Τα ψηφοδέλτια γράφονται κατά τον τρόπο που αποφάσισε η εφορευ­τική επιτροπή με φροντίδα των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υπο­ψηφίων που παίρνουν μέρος στις εκλογές.
 4. Τους φακέλους των ψηφοδελτίων προμηθεύεται πάντοτε η εφορευτι­κή επιτροπή με δαπάνη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 20

Αρχαιρεσίες-Τρόπος ψηφοφορίας

 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοίκησης, ελεγκτικής επιτρο­πής καθώς και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ανώτερης συνδι­καλιστικής οργάνωσης γίνονται κάθε τρία (3) έτη, την τελευ­ταία ημέρα των εργασιών του συνεδρίου με μυστική και με ψηφοδέλ­τια ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής όταν παίρ­νουν μέρος στις αρχαιρεσίες περισσότεροι από ένας συνδυασμοί.
 2. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτό­τητας, η της κάρτας του αντιπροσώπου.
 3. Η εφορευτική επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου, το σωματείο από το οποίο προέρχεται, ο αριθμός της κάρτας του, ο αριθμός της ταυτότητάς του, η διεύθυνση του και πιθανά άλλα στοιχεία που θα θεωρήσει αναγκαία. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόε­δρο, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους παρισταμένους αντιπροσώπους των υποψηφίων.
 4. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο.
 5. Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.
 6. Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τα εκλε­γόμενα για κάθε όργανο διοίκησης τακτικά μέλη.
 7. Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.

 

Άρθρο 21

Σύστημα εκλογής οργάνων διοίκησης

Τα όργανα της διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο, ελεγκτική επι­τροπή και αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στο τριτοβάθμιο σωματείο) εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως ορίζει ο ν. 1264/1982.

 

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Σε δέκα (10) μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρ­χεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παρευρίσκεται και το απερχόμενο που ενημερώνει το νέο Δ.Σ. για τη κατάσταση της Ομοσπονδίας και παραδίδει σε αυτό, όλα τα στοιχεία της Ομοσπονδίας με πρωτόκολ­λο παράδοσης και παραλαβής του υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ.

 

Άρθρο 23

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
 2. Μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε ορισμένες δικαστικές ή και άλλες πράξεις από τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει χορηγήσει την σχετική πληρεξουσιότητα.
 3. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του συνεδρίου και για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο καταστατικό.
 4. Παρακολουθεί, συντονίζει, τη δράση των Συλλόγων ή Ενώσεων-μελών και τα ενημερώνει για τη δράση της Ομοσπονδίας.
 5. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας.
 6. Εγκρίνει τις δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού, καταρτί­ζει προϋπολογισμό και απολογισμό. διαχειρίζεται τα θέματα προ­σωπικού της Ομοσπονδίας.
 7. Συγκαλεί το συνέδριο της Ομοσπονδίας και καταρτίζει την ημερή­σια διάταξη των εργασιών του.
 8. Υποβάλλει στο συνέδριο έκθεση διοικητικών και οικονομικών πε­πραγμένων καθώς και προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για τη νέα περίοδο.
 9. Δημιουργεί και διαχειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) και την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας .
 10. Αποφασίζει το ύψος των δικαιωμάτων εγγραφής και των ετησίων συνδρομών των πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
 11. Οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

Άρθρο 24

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου πριν από 48 ώρες στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Έκτακτη συνεδρίαση γίνεται όταν υπάρχει λόγος ή το ζητήσουν το 1/3 των μελών του που αναφέρουν και τα θέματα ημε­ρήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται παραπάνω από τα μισά μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβά­νεται η συνεδρίαση σε δυο μέρες με την ιδία απαρτία.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των πα­ρόντων, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία γίνεται μυστική ψηφοφορία.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα, για την εκπλήρω­ση των σκοπών της Ομοσπονδίας και των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των συνεδρίων.

Άρθρο 25

Διαγραφή-Παραίτηση-Παύση-Έλλειψη μελών του Δ.Σ.

 1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συ­νεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το μέλος που θα α­ντικατασταθεί γι’ αυτό το λόγο μπορεί να καταφύγει στο Συνέδριο που αποφασίζει οριστικά.
 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Δ.Σ., που γίνεται δεκτή, αφού πρώτα ο παραιτούμενος απαλλαγεί από κάθε εκ­κρεμότητα που πιθανόν θα έχει αφήσει.
 3. Το Δ.Σ. ή μέλος του μπορεί να παυθεί από τα καθήκοντα του προ­τού να λήξει η θητεία του με αιτιολογημένη απόφαση του συνεδρίου.
 4. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Δ.Σ. γίνεται αντικατάστασή τους από τα αναπληρωματικά μέλη.
 5. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας λειτουργεί νόμιμα, αν ο αριθμός των με­λών του Δ.Σ. που παραμένει είναι έξι (6) δηλαδή ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών.
 6. Αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών, το Δ.Σ. σε άμεση συνεδρίαση του με τα μέλη που έχουν απομείνει, προ­κηρύσσει έκτακτο αρχαιρεσιακό συνέδριο.

Άρθρο 26

Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον τρίτων και κάθε δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης αρχής.
 2. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και με τον Ταμία όλα τα παραστατικά Εισπράξεων-Πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις καθώς και τον προϋπολογισμό και οι­κονομικό απολογισμό.
 3. Προσκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και συντάσσει την ημερήσια διάταξη.
 4. Εκθέτει  στο συνέ­δριο την Οικονομική κατάσταση και τη δράση της Ομοσπονδίας.
 5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα και καθή­κοντα τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 27

Γενικός Γραμματέας

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει τα Γραφεία, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα, φροντίζει μαζί με τον Οργανωτικό Γραμματέα για τη σωστή ενημέρωση του Μητρώου των μελών και στο τέλος κάθε τριμή­νου υποβάλλουν στο· Δ.Σ. κατάσταση μελών που καθυστερούν εισφο­ρές, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τηρεί το βιβλίο υποχρεώσεων συγκεκριμένων εργασιών που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κάθε μέλος, υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και μαζί καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Το Γενικό Γραμματέα βοηθάει στην άσκηση των καθηκόντων του ο αναπληρωτής Γραμματέας και τον ανα­πληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Άρθρο 28

Οργανωτικός Γραμματέας

Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει θέματα συγκεντρώσεων, προ­βολής με τov τύπο ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης του έργου, των προβλημάτων της Ομοσπονδίας και του συντονισμού των επαφών με άλλες ομοσπονδίες, οργανώσεις και φορείς. Περαιτέρω, συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα σε κάθε ζήτημα οργανωτικής φύσης.

 

Άρθρο 29

Ταμίας

 1. Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια Εισπράξεων και κάθε σχετικό με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
 2. Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία και φυλάει σχετικό αρχείο.
 3. Καταθέτει τα χρήματα της Ομοσπονδίας σε Τράπεζα που έχει ορι­σθεί από το συνέδριο εκτός από ποσό του οποίου το ύψος αποφα­σίζει το Δ.Σ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορί­ζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 30

Ευθύνη Μελών

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα και σε ολόκληρα υπεύθυνα για κάθε ζημιά του Σωματείου που οφείλεται σε αυτά.

 

Άρθρο 31

Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα ποσά των χορηγουμένων στα μελή του αποζημιώσεων και ημεραργιών, όπως ο νόμος ορίζει, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Ομοσπονδίας, αναγράφονται δε αυτά στον προϋπολογισμό κάθε χρήσεως και υπόκεινται στην έγ­κριση του Συνεδρίου.

 

Άρθρο 32

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. εκλέγεται, με την ί­δια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα τριμελής ελεγκτι­κή επιτροπή. Τις εργασίες τις διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέ­γεται στην πρώτη συνεδρίαση της. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο, έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη, μετά από πρόσκληση του προέ­δρου της ή μόνο από αίτηση κάποιου μέλους της.
 2. Η ελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις της και οι καταθέσεις της για το συνέδριο.
 3. Έργο της έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης ειδικότερα παρακολουθεί αν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις του συνεδρίου.
 4. ‘Εχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της ομοσπονδίας και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.
 5. Στο τέλος κάθε χρόνου, συντάσσει έκθεση σχετικά με τις πράξεις οικονομικής διαχείρισης της διοί­κησης και την υποβάλλει στο συνέδριο.
 6. Αν το κρίνει αναγκαίο, κυρίως όταν διαπιστώσει η επιτροπή της Διοίκη­σης από τις διατάξεις του καταστατικού ή παρατηρήσει οικονομικές ή δια­χειριστικές ανωμαλίες, συγκαλεί έκτακτο συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ..

Άρθρο 33

Απεργία

Η απόφαση για την κήρυξη απεργίας τοπικής, περιφερειακής ή πανελλα­δικής γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο διατάξεις.

Η εκτέλεση της απόφασης περί απεργίας γίνεται με τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

 

Άρθρο 34

Τηρούμενα βιβλία – Σφραγίδα

Η Ομοσπονδία έχει υποχρέωση να τηρεί σύμφωνα με το νόμο τα παρακάτω βι­βλία αριθμημένα και θεωρημένα όπως εκάστοτε προβλέπεται:

 1. Βιβλίο μητρώου μελών-Συλλόγου ή Ένωσης, όπου θα αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό η επωνυμία του Συλλόγου ή Ένωσης – μέλους, η ημερο­μηνία εγγραφής και διαγραφής τους.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης
 3. Βιβλίο ταμείου
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του συνεδρίου
 5. Βιβλίο περιουσίας.

Η Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. τηρεί σφραγίδα στρογγυλή που περιμετρικά φέρει το τίτλο της και το έτος ίδρυση της και στο κέντρο τα αρχικά  Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π. Επίσης η Ομοσπονδία, τηρεί γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών τα οποία πριν από την χρήση τους αριθμούνται υπογράφονται από την εξελεγκτική επιτροπή και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 35

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση του Συνεδρίου ευρι­σκομένου σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 συν ένα των αντιπροσώπων των Συλλόγων ή Ενώσεων – μελών τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώ­σεις τους και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων συνέδρων.

Άρθρο 36

Διάλυση Ομοσπονδίας

 1. Η Ομοσπονδία διαλύεται με απόφαση του Συνεδρίου λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 35 του παρόντος.
 2. Το ίδιο συνέδριο, αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας της και σε αδυναμία λήψης απόφασης, η περιουσία περιέχεται στη συνομοσπονδία στην οποία ανήκει n ομοσπονδία.

 

Το καταστατικό αυτό, έχον τω συνόλω τριάντα έξη (36) άρθρα που συντάχθηκε και ψηφίστηκε νόμιμα από τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων ιδρυτικών σωματείων-μελών στην ιδρυτική συνέλευση την λαβούσα χώρα στο Μαρούσι Αττικής στις 27 του μηνός Απριλίου 2017, θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο οικείο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ιδρυτική γενική συνέλευση εξέλεξε επταμελή (7μελή) Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. ‘Εργο αυτής είναι να φροντίσει για την δικαστική αναγνώριση της ομοσπονδίας με άσκηση είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα της σχετικής αίτησης προς το αρμόδιο δικαστήριο, επιλέγοντας και αναθέτοντας σε δικήγορο την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας με την εντολή να επιφέρει και τυχόν επουσιώδεις διορθώσεις ατελειών στο καταστατικό, όταν προς τούτο ήθελε κληθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Εν συνεχεία, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να συγκαλέσει εντός εννέα (9) μηνών την Α’ Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας (συνέδριο), μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής.

 

 

Μαρούσι, 27 Απριλίου 2017

 

 

 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ

 

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Κωνσταντίνος Κοτζαμπασάκης

Αντωνία Μητσοτάκη

Ειρήνη Μανιού

Θωμάς Νιτσάκης,

Αθηνά Λιόντου

Ελένη Βολάνη

Γεώργιος Ντούσκας

Αθανάσιος Ρούσκας

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Αλέξανδρος Γεωργίου

Δημήτριος Ρούσσης

Πηνελόπη Φουγιαξή

Κωνσταντίνος Βαγδούτης

Ζέρβας Φίλιππος

Χρυσάνθη Καλογεροπούλου

 

(θέση σφραγίδας)

 

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γεώργιος  Μαρίνος

Αφροδίτη Σαμαρά

Θεοφάνης Σαλάππας

Σταυρούλα Κοντονέ

Ειρήνη Τσουρή

 

 

(θέση σφραγίδας)