ΑΡΧΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, 27 του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11 οι υπογραφόμενοι ενήλικοι πολίτες, αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων με τις επωνυμίες «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», ορισθέντες δυνάμει των από 6-4-2017 και 26/4/2017 Γενικών Συνελεύσεων αντίστοιχα, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία τα κείμενα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37, με σκοπό την ίδρυση ομοσπονδίας και αφού ουδείς στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας, ο ν. 1264/1982, η σωματειακή εν γένει νομοθεσία και σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων που εκπροσωπούν και των καταστατικών τους, ομόφωνα αποφάσισαν τα παρακάτω:

  1. Ιδρύουν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο (Ομοσπονδία) του ν. 1264/1982, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας», φέρον το αρκτικόλεξο «Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37 και με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό της ομοσπονδίας.
  2. Ψηφίζουν και εγκρίνουν το συνταχθέν καταστατικό της Ομοσπονδίας που φέρει σημερινή ημεροχρονολογία και αποτελείται από τριάντα έξη (36) συνολικά άρθρα, το οποίο υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 ΑΚ και έχει αυτολεξεί ως έπεται:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ