ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Συνάντηση 26/11/2019)

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά την ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνουμε ότι αποτελεί θεμελιώδη συντελεστή στη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για την Παιδεία και για τον λόγο αυτό συνιστούσε ανέκαθεν μια διακριτή υπηρεσία με χωριστό οργανισμό.

Με τον οργανισμό του 2014 καταργήθηκε η ονομασία «Κεντρική Υπηρεσία», διατηρήθηκε όμως, ουσιαστικά, η αυτοτέλεια του οργανισμού της. Καίριο πλήγμα στον ρόλο της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επήλθε το 2018 με την ενσωμάτωση σε έναν ενιαίο οργανισμό της ΚΥ του Υπουργείου και των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  με αποτέλεσμα η ΚΥ του Υπουργείου να μην διαθέτει πια διακριτή οργανική υπόσταση, γεγονός που συνιστά πρωτοφανή διοικητική ανωμαλία.

Ο κοινός Οργανισμός -δίχως διακριτή ΚΥ- προσκρούει ευθέως όχι μόνο στη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να οργανώνεται με βάση το αποκεντρωτικό σύστημα, αλλά δημιουργεί σειρά προβλημάτων, καθώς η πρώην ΚΥ διαδραματίζει ρόλο επιτελικό και στρατηγικό ενώ οι περιφερειακές υπηρεσίες έχουν έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό, καθαρά εκτελεστικό, υλοποιώντας τις δημόσιες πολιτικές που σχεδιάζονται και καταρτίζονται στην ΚΥ του Υπουργείου από την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αναγκαιότητα ρητής επαναφοράς της ΚΥ στον Οργανισμό του Υπουργείου έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά τη δημοσίευση του ν. 4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους και της εκτελεστικής του εγκυκλίου ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.33529/1-10-2019, καθώς δηλώνεται ξεκάθαρα ότι η υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής προϋποθέτει την ύπαρξη ΚΥ σε κάθε Υπουργείο. Συνεπώς, η επανίδρυση της ΚΥ στο Υπουργείο εντάσσεται πλήρως στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, δίχως ταυτόχρονα να επηρεάζει σε οτιδήποτε τις οργανικές διατάξεις για τις περιφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκεί υπηρετούντες υπαλλήλους.

 Επισημαίνουμε δε ότι ο ενιαίος οργανισμός του 2018, όχι απλώς δεν συνέβαλε στην επίλυση διοικητικών δυσλειτουργιών, αλλά δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα που αφορούν σε ζητήματα νομιμότητας στο υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων, σε αυθαίρετες μετακινήσεις τους ανά την επικράτεια και σε ένα καθεστώς γενικότερης ανασφάλειας και απαξίωσης.

Επιπλέον, σε αρκετούς εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχουν αλλάξει οι οργανισμοί εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι οργανισμοί να μην ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία αυτοτελών και λειτουργικών οργανισμών για την ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Β. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Θεωρούμε απαραίτητο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και συστηματικός διάλογος με την πολιτική ηγεσία για μια σειρά θεμάτων του χώρου (π.χ. διενέργεια κρίσεων για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των επιπέδων, εδραίωση κλίματος αξιοκρατίας, βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και κλίματος) προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους, να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους. Έτσι, θα τεθούν οι βάσεις για την δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων του Δημοσίου, κάτι το οποίο εντέλει θα λειτουργήσει προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.