Πρόγραμμα 1ου Συνεδρίου

Αρ. πρωτ.     19                                                                                                                         Μαρούσι   17 -4-2018

 

ΠΡΟΣ :  Συλλόγους-Μέλη

ΚΟΙΝ. :  Αντιπροσώπους

Ημερήσια  Διάταξης του 1ου Συνεδρίου

3 Μαΐου  2018:

10:00-11:00                   Νομιμοποίηση συνέδρων

11:00-11:15                     Εκλογή προεδρείου

11:15-14:00                    Απολογισμός Διοικούσας Επιτροπής

Διοικητικός Οικονομικός Καταστατικό

14:00 -14:15                  Κατάθεση υποψηφιοτήτων Ε.Ε.

14:15 -14:30                  Εκλογή εφορευτικής  επιτροπής

14:30 -16:00                 Τοποθετήσεις συνέδρων

4 Μαΐου  2018:

10:00-11:30                  Έναρξη – Τοποθετήσεις συνέδρων

11:30-12:00                  Αποφάσεις –  Ψηφίσματα

12:00-12:30                  Κλείσιμο, λήξη συνεδρίου

12:30-13:00                  Διενέργεια αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ-ΕΕ. και αντιπροσώπους για ΑΔΕΔΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Γιώργος  Μαρίνος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Κων/νος Βαγδούτης